Điện cực kẽm bảo vệ vỏ tàu. Bảo vệ bồn kim loại và các bồn chứa khác