Ma ní chốt vặn ren được sử dụng trong các trường hợp cần sự kết nối ngắn hạn, tháo dỡ dễ dàng