Xuồng cứu sinh là một trong những phương tiện cứu sinh quan trọng nhất trên tàu, nó được sử dụng trong các tình huống bỏ tàu khẩn cấp. Xuồng cứu sinh là một “con tàu” thu nhỏ, được lắp vào tàu bằng cẩu davit nhằm giúp cho nó được hạ xuống nước ít tốn thời gian nhất

Các loại xuồng cứu sinh:

-​ Xuồng cứu sinh dạng mở

-​ Xuồng cứu sinh dạng đóng

-​ Xuồng cứu sinh dạng rơi tự do