Phao tròn cứu sinh

Phao tròn được treo trên các lan can ở hai bên mạn tàu

Các loại phao tròn:

-​ Phao tròn không có dây,

-​ Phao tròn có dây,

-​ Phao tròn có đèn

-​ Phao tròn có đèn và khói